DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Ulusal çalışmalarım
1. Ayhan H, İyigün E, Göktaş S, Hatipoğlu S: Radikal prostatektomi geçiren erkeklerin yaşadığı güçlükler. Gülhane Tıp Dergisi 50 (3):180-189, 2008.
2. Göktaş S, Demir E: Testis kanserli hastalarda cinsel fonksiyon ve fertilite. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi 9(1):23-25, 2007
3. Kibar Y, Özgök Y, Erdemir F, Göktaş S, Özcan A, Peker AF: Paratestiküler rabdomyosarkom: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 29 (3): 248-251, 2007.
4. Kibar Y, Özgök Y, Göktaş S, Kuzhan O, Tahmaz L, Peker AF: Mesanenin küçük hücreli Karsinomu. Türk Üroloji Dergisi. 32(1): 25-29, 2006.
5. Kibar Y, Özgök Y, Erdemir F, Göktaş S, Özcan A, Peker AF: Testisin granulomatöz orşiti: Oniki olgunun klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Yeni Üroloji Dergisi 2(2):97-101, 2006
6. Kibar Y, Özgök Y, Erdemir F, Göktaş S, Özcan A, Peker AF: Testisin epidermoid kistinde testis koruyucu cerrahi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Yeni Üroloji Dergisi 2(1):55-57, 2006.
7. Kibar Y, Özgök Y, Erdemir F, Göktaş S, Özcan A, Peker AF: Tunika vajinalisin fibröz psödotümörü: olgu sunumu Türk Üroloji Dergisi: 32 (2): 268-270, 2006.
8. Irkılata HC, Göktaş S, Çoban H, Kurt B, Tahmaz L, Peker AF: Genç erişkinlerde mesanenin değişici epitel hücreli kanserinin özellikleri. Türk Üroloji Dergisi. 32(3): 305-308, 2006.
9. Bedir S, Yıldırım İ, Ceylan S, Seçkin B, Göktaş S, Erduran D: Türkiye’de askerlik görevine yeni başlayan genç erişkin erkeklerde çeşitli konjenital ve edinsel ürogenital anomali ya da sorunların saptanması. Üroloji Bülteni 14: 157-159, 2003.
10. Seçkin B, Bedir S, Sümer F, Göktaş S, Erduran D: Fibroepithelial Polyp of the Ureter in a Young Adult. Journal Of Ankara Medical School 25 (3): 161-164, 2003.
11. Kilciler M, Tahmaz L, Özgök Y, Göktaş S, Tan Ö, Erduran D: Doksazosin ve finasterid kullanımının benign prostat hiperplazisi üzerine etkileri. Türk Üroloji Dergisi. 25(2): 198-203, 1999.
12. Özgök Y, Kilciler M, Tan Ö, Tahmaz L, Göktaş S, Peker AF, Erduran D.: Prostat kanserinde iğne biyopsisi ile radikal prostatektomi gradelerinin karşılaştırılması. Üroloji Bülteni 10 (3-4) 155-158, 1999.
13. Seçkin B, Kibar Y, Tahmaz L, Göktaş S, Erduran D: İntrinsik Sfinkter yetmezliği Olan Kadın Hastalarda Teflon Enjeksiyonu. Üroloji Bülteni 10: 112-116, 1999.
14. Dayanç M, Göktaş S, Gökalp A, Yıldırım İ, Topçu A, Peker AF: Distal hipospadias onarımında, tubularize insize edilmiş plak üretroplastisi. Türk Üroloji Dergisi 24(3): 283-287, 1998.
15. Göktaş S, Seçkin B, Özgök Y, Kilciler M, Peker AF, Erduran D: Soliter böbrekte ESWL uygulaması. Gülhane Tıp Dergisi 40 (4): 480-482, 1998.
16. Atmaca İ, Kilciler M, Özgök Y, Sağlam M, Göktaş S, Erduran D: Prostat kanserinin tanısında Transrektal Ultrasonografinin yeri. Deniz Tıp Bülteni 31(1-2): 39-47, 1998.
17. Göktaş S, Tan MÖ, Özgök İ, Yıldırım İ, Peker AF, Erduran D: Prostat Kanserli Olguların ilk Biopsisinde Gleason Skoru 9 ve 10 Saptanmasının Evre ile İlişkisi ve prognostik önemi. Üroloji Bülteni 9: 213-215, 1998.
18. Göktaş S, Tan MÖ, Özgök İY, Yıldırım İ, Kilciler M, Peker AF, Erduran D: Gleason 7 skoru orta derecede diferansiye bir tümör kabul edilmeli mi? Üroloji Bülteni 9: 131-134, 1998.
19. Alptekin A, Özgök İY, Kilciler M, Göktaş S, Tahmaz L, Erduran D. Transrektal ultrasound eşliğinde prostat biopsisi sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 24: 140-144, 1998.
20. Dayanç M, Kilciler M, Göktaş S, Gökalp A, Peker AF: Peyroni hastalığı ve konjenital penil kurvatürlü hastalarda cerrahi tedavi sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 24: 178-182, 1998.
21. Göktaş S, Özgök İY, Kilciler M, Alptekin A, Peker AF, Erduran D: Proksimal üreter taşlarına ESWL uygulamalarında pron veya supin pozisyon tercihinin önemi varmıdır? Türk Üroloji Dergisi 24: 106-108, 1998.
22. Dayanç M, Göktaş S, Yıldırım İ, Peker AF: Distal hipospadias onarımında tek yüzeyli transvers prepisyum flepli Mathieu yöntemi. Türk Üroloji Dergisi 24 (3): 288-291, 1998.
23. Demirel D, Göktaş S, Günhan Ö, Finci R, Ökar İ, Harmankaya Ç: İntrasitoplazmik kristaloid benzeri yapılar gösteren pür testiküler Rabdomyosarkoma: Işık mikroskopik, immünohistokimyasal ve ultrasütrüktürel bulgularla bir olgu sunumu. Türk Patoloji Dergisi 13 (2): 63-66, 1997.
24. Kilciler M, Özgök İY, Dayanç M, Göktaş S, Seçkin B, Peker AF, Erduran D: 5-Alfa reduktaz enzim inhibitörü Finasterid’in benign prostat hiperplazisi üzerine etkileri. GATA Bülteni 39: 141-145, 1997.
25. Göktaş S, Özgök İY, Kilciler M, Erduran D: Benign üreteral darlık tedavisinde balon dilatasyon uygulamalarımız. GATA Bülteni 39: 81-84, 1997.
26. Göktaş S, Özgök İY, Yıldız M, Kilciler M, Peker AF, Erduran D: Konjenital böbrek anomalili taş olgularında ESWL nin tedavi değeri. GATA Bülteni 39: 50-54, 1997.
27. Kilciler M, Göktaş S, Özgök İY, Tahmaz L, Yumurtaş N, Erduran D: Transüretral prostat rezeksiyonu sonrası serum PSA değerlerinde meydana gelen değişiklikler. GATA Bülteni 39: 510-513, 1997.
28. Göktaş S, Yıldırım İ, Özgök İY: Böbrek Hidatik Kisti. Göztepe Tıp Dergisi 12: 118-120, 1997
29. Dayanç M, Göktaş S, Yıldırım İ, Peker AF: Mesane ogmentasyonuna yeni bir yaklaşım. Türk Üroloji Dergisi 23: 90-94, 1997.
30. Göktaş S, Özgök İY, Kilciler M, Erduran D: Üretral darlıklardaki balon dilatasyon sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 23: 47-52, 1997.
31. Göktaş S, Özgök İY, Kilciler M, Günhan Ö, Erduran D: İnfertil erkeklerde testis ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB) ile tru-cut biopsisinin histopatolojik ve sitopatolojik uyumu. Türk Üroloji Dergisi 23: 109-114, 1997.
32. Çalışır K, Özgök İY, Kilciler M, Gökalp A, Göktaş S, Yıldız M, Erduran D: Fertil ve infertil erkeklerde seminal plazma bakır, çinko, selenyum ve kadmiyum düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 22: 287-293, 1996.
33. Seçkin B, Göktaş S, Atmaca İ, Kilciler M, Deveci S, Erduran D: Malakoplakia of the prostate mimicking malignancy: A case report. Journal of Ankara Medical School 18: 59-60, 1996.
34. Özgök İY, Göktaş S, Tahmaz L, Kilciler M, Erduran D, Harmankaya Ç: Subfertil erkeklerde insan idrar Follikül Stümüle Eden Hormonu (FSH) ile tedavi sonuçlarımız. GATA Bülteni 38: 311-314, 1996.
35. Özgök İY, Göktaş S, Tahmaz L, Erduran D, Harmankaya Ç: Nüks yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal BCG uygulamaları ve sonuçları. GATA Bülteni 38: 202-204, 1996.
36. Gökalp A, Atmaca İ, Kilciler M, Göktaş S, Özgök Y, Erduran D: ESWL’nin PSA üzerine etkisi: üreter alt uç taşlarının tedavisi için uygulanan ESWL’nin PSA üzerine etkisi var mı? Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, Cilt:2(1)İ:13-16, 1998.
37. Gökalp A, Göktaş S, Yıldız M, Tahmaz L, Kilciler M, Erduran D, Harmankaya Ç: Lokal anastezi ile optik üretrotomi intern. Türk Üroloji Dergisi 22:426-431, 1996.
38. Göktaş S, Özgök İY, Erduran D: Spinal kord lezyonuna bağlı hiperrefleks mesaneli olgularda posterior sakral rizotomi ve sakral anterior root stimulatörlerinin kullanımı. GATA Bülteni 38: 395-400, 1996.
39. Göktaş S, Özgök İY, Tahmaz L, Erduran D, Harmankaya Ç: Kontrlateral seminoma ile birlikte olan testiküler mikrolitiasis. Türk Üroloji Dergisi 22: 483-485, 1996.
40. Dayanç M, Göktaş S, Önür H, Yıldırım İ, Peker AF: Bilateral fonksiyone böbrekli olgular için yeni bir üreterosistoplasti tekniği. Türk Üroloji Dergisi 22: 433-439, 1996.
41. Seçkin B, Göktaş S, Yıldız M, Harmankaya Ç:Bilateral Granülomatöz Orşit. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 43: 86-88, 1995.
42. Seçkin B, Göktaş S, Atmaca İ, Erduran D, Harmankaya Ç: Empotans tanısında endokrinolojik irdelemenin değeri. GATA Bülteni 37: 46-48, 1995.
43. Seçkin B, Atmaca İ, Göktaş S, Önür H, Harmankaya Ç: Prostat kanserini taklit eden prostat patolojileri: 172 olgunun biopsi sonuçları. Optimal Tıp Dergisi 8: 68-72, 1995.
44. Göktaş S, Atmaca İ, Deveci S, Erduran D, Harmankaya C: Epididymal Cavernous Haemangioma mimicking intrascrotal malignancy. Journal of Ankara Medical School 17: 185-187, 1995.
45. Özgök İY, Seçkin B, Tahmaz L, Göktaş S: Eriskinlerde enüresiz ve ürodinamik çalışma sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 20: 56-59, 1994.
46. Özgök İY, Göktaş S, Seçkin B, Tahmaz L, Erduran D: Mesane taşı ile birlikte görülen Nefrojenik Adenoma (Bir vaka raporu). GATA Bülteni 36: 107-109, 1994.
47. Dayanç M, İmirzalı N, Gökalp A, Göktaş S, Karademir K: Azospermik hastaların perkutan tru-cut testikuler iğne biopsisi, hormonal ve sitogenetik bulgularına göre değerlendirilmesi. Üroloji Bülteni 5: 95-98, 1994.
48. Özgök İY, Seçkin B, Erduran D, Göktaş S, Tahmaz L: Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal kemoterapi ve immunoterapinin karşılaştırılması. GATA Bülteni 36: 367-370, 1994.
49. Dayanç M, Göktaş S, Gökalp A, Özgök İY, Peker AF: Köpeklerde gastrosistoplasti ve kolosistoplasti akut tuz ve asit yüklemesinin metabolik sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 20: 249-255, 1994.
50. Özgök İY, Seçkin B, Göktaş S, Erduran D, Harmankaya Ç: 1000 Olguda ESWL sonuçlarımız. ESWL Endoüroloji 2: 24-27, 1993.
51. Dayanç M, Gökalp A, İmirzalıoğlu N, Göktaş S, Özgök İY, Harmankaya Ç: Mesane kanserli hastalarda kromozom analiz sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 19: 223-225, 1993.
52. Özgök İY, Göktaş S, Seçkin B, Erduran D, Harmankaya Ç: Üreter taşlarında in stu ESWL monoterapisi uygulaması ve sonuçları. GATA Bülteni 35: 443-449, 1993.
53. Dayanç M, Göktaş S, Gökalp A, Atmaca İ, Özgök İY, Harmankaya Ç: Üroepitelyal tümörlerin erken tanı ve izlenmesinde lipide bağlı Siyalik Asid (LSA) değerlendirmesinin önemi. Türk Üroloji Dergisi 19: 219-222, 1993.
54. Özgök İY, Göktaş S, Seçkin B, Harmankaya Ç, Erduran D, Peker AF: Üreter alt bölüm taşlarında ESWL monoterapisi. ESWL Endoüroloji 2: 76-78, 1993.
55. Göktaş S, Özgök İY, Seçkin B: Benign prostat hiperplazisinin derin prostatik hipertermi ile tedavisi. Deniz Tıp Bülteni 25: 104-109, 1992.
56. Özgök İY, Dayanç M, Göktaş S, Erduran D, Seçkin B, Harmankaya Ç: Pelvik malignite nedeniyle gelişen üreteral obstrüksiyonlarda perkütan nefrostominin değeri. GATA Bülteni 34: 873-877, 1992.
57. Özteke Y, Erduran D, Gün H, Gökalp A, Göktaş S: Erkek infertilitesinde antisperm antikor oluşumunda perkutan tru-cut testis iğne biopsisinin rolü. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 3: 64-67, 1991.
58. Özgök İY, Dayanç M, Seçkin B, Göktaş S, Harmankaya Ç: Genç yaşta görülen prostat rhabdomyosarcomu: Bir olgu nedeniyle. GATA Bülteni 33: 909-912, 1991.

  • •  Özgeçmiş
  • •  Uluslararası çalışmalarım
  • •  Ulusal çalışmalarım