DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Testis tümörü belertileri nelerdir? Nasıl tanı konur?
Testis Tümörü Belertileri Nelerdir?
-Testiste kitle veya büyüme
-Testislerin olduğu torbada (skrotumda) ani sıvı birikimi
-Skrotumda ağırlık duygusu
-Testislerin birinde veya skrotumda ağrı
-Seyrek olarak göğüslerde büyüme ve hassasiyet

Testiste ağrısız kitle testis kanserinde en önemli belirtidir.

Testis Tümörü Tanısı Nasıl Konulur?
• Fizik muayene ve hikaye: Her iki testis sırasıyla dikkatli şekilde muayene edilmelidir. Bu muayenede testiste ele gelen kitlenin genel yapısı (sert mi, sınırları düzensiz mi? yaklaşık boyutları? Testis içindeki hangi lokalizasyonda olduğu?) değerlendirilir.
• Ultrasonografi: Bu değerlendirme ile hastaya herhangi bir zarar vermeden testisin iç yapısı, damarlanması, kitlenin özellikleri ve boyutları saptanır.
• Kandaki tümör belirteçleri: Testis kanserinde, kanser hücreleri tarafından kana salgılanan bazı maddelerin (marker) kandaki düzeylerinin ölçümü yapılır. Farklı testis tümörlerinde farklı maddeler kanda artmış olarak bulunur. Bu maddelerin kandaki düzeylerine bakarak tümör tipi hakkında fikir sahibi olunabilir. Ayrıca bu maddelerin seviyesi, tümörün klinik evresinin (vücuda yayılma aşaması) konulmasında da yardımcı olur. Testis kanserinin aranmasında 3 tane tümör belirteci söz konusudur.
1-Alfa-feto protein (AFP): Testis ve karaciğer tümörlerinde tespit edilirler. Yarı ömrü 5-7 gündür (5-7 gün içinde kandaki miktarı yeni madde salgılanması olmazsa yarıya iner). Embriyonel karsinom, teratom, teratokarsinom, yolk sak tümörlerde yükselir. Saf seminomlarda ve koryokarsinomlarda yükselmez.

2-Beta-human chorionic gonadotropin (beta-HCG): Koryokarsinomların tümünde, embriyonal hücreli karsinomlarda %40-60 ve saf seminomlarda %7 oranında tespit edilebilmektedir. Seminomlarda nadiren normalin 2 katının üzerine çıkarlar.

3-Laktat dehidrojenaz (LDH): LDH normalde 5 tipi olan hücresel bir enzimdir. Kas dokusunda, karaciğerde, böbrek ve beyinde bulunur. Testis tümörüne özgü değildir ancak tümörün büyüklüğü hakkında fikir verebilmektedir. İleri evre seminomların ve tümör belirteçleri yükselmeyen dirençli seminom olmayan testis tümörlerinin takibinde rolü olabileceği düşünülmektedir.

Bu maddelerin radikal orşiektomi (testisin alınması) öncesinde mutlaka bakılmış olması gerekir.

Sonuç olarak tüm evreler göz önüne alındığında, seminom olmayan tümörlerin%90’ında tümör belirteçlerinin biri veya ikisi yükselmektedir (Şekil 1). %50-70 hastada AFP,%40-60 hastada ise ß-hCG yükselmektedir. Evre 1 deki hastaların üçte ikisinde bunlardan biri veya ikisi yükselmektedir. Tedavi sonrası tümör belirteçlerinin seviyesi yarılanma ömürlerine göre düşüş gösterirler. Seviyenin yüksek kalması veya düşmedeki yavaşlık artık hastalığı düşündürmelidir. Seviyenin normale düşmesi
hastalığın tedavisinde kür sağlandığı anlamına gelmemektedir.Evreleme:
Akciğer grafisi, toraks bilgisayarlı tomografisi (BT), batın-pelvis BT ile yapılır. Semptom veya
bulgu yoksa, magnetik rezonans görüntülemesi (MRG) ile kemik sintigrafisi gerekli değildir.
Testis kanserlerinin evrelemesinde Royal Marsden ve TNM sistemleri kullanılır (Şekil 2). Primer mediastinal
germ hücreli tümörler, akciğer dışı organ metastazının varlığı, serum β-hCG düzeyinin 50000mIU/ml olması,
serum AFP düzeyinin 10000 ng/ml’yi aşması, serum LDH düzeyinin normal düzeyin 10 katına ulaşması gibi
faktörlerden birinin varlığı, kötü prognoz belirleyicisidir.
Highslide JS
Şekil 1: Testis kanserinin histolojik tiplerinde tümör belirteçlerinin görülme oranları
Highslide JS
Şekil 2: Testis kanserlerinin evrelemesi

  • •  Testis tümörü hakkında genel bilgiler
  • •  Testis tümörü nedir?
  • •  Testis tümörü belertileri nelerdir? Nasıl tanı konur?
  • •  Bazı testis kanseri tipleri ve özellikleri
  • •  Testis tümöerinde takip ve tedavi
  • •  Tedavi sonrası yaşam